Warning: include(ddt/ddtkp.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/pzrgpr.php on line 16

Warning: include(ddt/ddtkp.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/pzrgpr.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtkp.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/pzrgpr.php on line 16

Regulamin pracy

§ 86.

  Odpowiedzialnym za zakup i rozdział w/w środków jest pracownik administracyjny szkoły.

Rozdział XV
Gospodarka odzieżą ochronną, roboczą i sprzętem ochrony osobistej

§ 87. Przepisy ogólne

 1. Wydane przez Dyrektora Szkoły pracownikom ochrony osobiste oraz odzież i obuwie robocze, w tym również odzież ocieploną i obuwie ocieplone, przydzielane są pracownikom bezpłatnie i stanowią mienie szkoły i powinny być używane przez pracowników w miejscu pracy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Pracownik nie może być dopuszczony przez zwierzchnika służbowego do pracy bez odzieży ochronnej oraz ochron osobistych przewidzianych i wymaganych dla danego stanowiska pracy.
 3. Odzież oraz sprzęt ochronny, który zostaje przydzielony pracownikom, musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i oznaczenie tym znakiem oraz posiadać deklaracje zgodności.
 4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zakup odzieży oraz sprzętu.

§ 88. Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

 1. Przydział odzieży, obuwia roboczego oraz sprzętu ochron indywidualnych dla pracowników odbywa się na podstawie opracowanej „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Zespole Szkół w Korzennej”.
  Opracowana tabela jest częścią integralną regulaminu pracy i stanowi załącznik nr 1 do niego.
 2. Przydział nowej odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego posiadający określony w tabeli norm czasokres wynoszenia może się odbyć po tym okresie od daty ostatniego przydziału.
 3. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych
 4. Odzież i obuwie robocze oraz ochrony osobiste nie posiadające w tabeli norm określonego czasookresu wynoszenia mogą być przydzielane pracownikowi w momencie utraty przez nie cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym naprawę.
 5. Pracownicy po raz pierwszy podejmujący pracę zawodową nabywają uprawnienia do otrzymania odzieży i obuwia roboczego z dniem przystąpienia do pracy. Okres używalności poszczególnych przedmiotów odzieży i obuwia liczy się od dnia ich wydania pracownikowi. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okresy używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy. Przydział nowej odzieży, obuwia i ochron osobistych, w stosunku, do których określono okres używalności „do zużycia” następuje po uprzednim zwrocie zużytych, z wyjątkiem bielizny, która nie podlega obowiązkowi zwrotu.
 6. Pracodawca może przydzielić pracownikom używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higienicznosanitarnym. Przedmiotom tym pracownik ds. bhp ustalał będzie indywidualnie każdorazowo okres używalności uwzględniający stopień rzeczywistego ich zużycia. Używana odzież i środki ochron indywidualnych powinny być wydawane przede wszystkim:
  1. pracownikom nowoprzyjętym, sezonowym, zatrudnionym przy pracach wykonywanych doraźnie, a także do prac powodujących intensywne brudzenie,
  2. jako odzież zastępczą na czas prania i reperacji wydawanych do stałego używania.
  W przypadku braku odzieży zużytej można przydzielić pracownikom nowy komplet odzieży ochronnej na stanowiska pracy, gdzie występuje silne brudzenie się jako odzież zamienną na czas prania lub reperacji pod warunkiem przedłużenia czasookresu wynoszenia o dwa okresy wynoszenia ujętego w tabeli norm.
 7. W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego, sporządza się pracownikowi protokół konieczności przydziału odzieży lub obuwia roboczego, podając w nim szczegółowo, z jakiego powodu lub z czyjej winy nastąpiła ta utrata, zniszczenie lub przedwczesne zużycie (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Dyrektor szkoły, podejmuje decyzję o warunkach wydania pracownikowi nowej odzieży lub obuwia. Jeżeli utrata, zniszczenie lub przedwczesne zużycie nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę nie zamortyzowanej części wartości odzieży.
 8. Dyrektor szkoły lub inny wyznaczony przez niego pracownik w uzgodnieniu z pracownikiem ds. bhp:
  1. na bieżąco ustala odpowiednią pozycję tabeli norm przydziału odzieży, obuwia oraz ochron osobistych wszystkim pracownikom nowo zatrudnionym.
  2. w uzgodnieniu z pracownikiem ds. bhp przydziela pracownikom dodatkowe ochrony osobiste w razie zmian w organizacji danego stanowiska pracy oraz w innych wypadkach, w których dodatkowe ochrony osobiste są niezbędne ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. przestrzega i kontroluje stan oraz estetykę ochron osobistych, odzieży i obuwia znajdującego się w posiadaniu pracowników.

§ 89. Tabela norm przydziału odzieży, obuwia i ochron osobistych

 1. Zarządza się wprowadzenie do stosowania w szkole tabeli norm przydziału ochron osobistych oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Za prawidłowy przydział ochron i odzieży roboczej oraz obuwia zgodnie z opracowaną tabelą norm, jest dyrektor.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące odstępstw od zawartych w tabeli norm przydziałów ochron oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników muszą być uzgodnione przed pobraniem z pracownikiem ds. bhp.

§ 90. Konserwacja i zwrot używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

 1. Pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 2. Pranie odzieży roboczej może odbywać się w pralniach na wniosek dyrektora, a w razie niemożności prania, pracownik, w uzgodnieniu z dyrektorem, dokonuje prania we własnym zakresie. Zwrot kosztów prania dokonywany jest na postawie wystawionego rachunku przez pracownika.
 3. W razie przesunięcia pracownika na inne stanowisko, na którym przysługuje inne wyposażenie w ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze, pracownik jest zobowiązany zwrócić nie przewidziane dla danego stanowiska ochrony osobiste, odzież i obuwie, z wyjątkiem bielizny osobistej. Pracownik może zamiast odzieży roboczej i obuwia roboczego zwrócić ich równowartość z uwzględnieniem czasookresu używania i stopnia zużycia.

§ 91. Ewidencja przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej

 1. Pobieranie odzieży ochronnej w określonym czasie wg tabeli norm odbywa się na podstawie:
  1. wpisu do książeczki odzieżowej
  2. wpisu do karty ewidencyjnej wyposażenia,
  3. podpisu pracownika potwierdzającego pobranie na karcie ewidencyjnej.
 2. W przypadku stwierdzenia pobrania odzieży ochronnej przez pracownika przed okresem zużycia, a zużycie to nastąpiło z winy pracownika Dyrektor szkoły obciąża pracownika kosztami pobranej odzieży przekazując polecenie obciążenia.
 3. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych może ustalić stanowiska, na których może być używana przez pracowników, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieży oraz skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi oraz materiałami biologicznie zakażonymi.
 5. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z pracownikiem, wypłaci mu ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm przydziału i aktualnych cen.

§ 92. Objaśnienia do tabeli norm

 1. Użyte w tabeli norm określenia:
  • „w zależności od potrzeb” – oznaczają, że o przydziale przedmiotu, do którego odnosi się uwaga decyduje dyrektor szkoły.
  • „okres zimowy” – oznacza czas od 1 listopada do 31 marca
 2. Kobietom zatrudnionym na stanowiskach lub przy czynnościach wymienionych w tabeli norm przysługują odpowiednie rodzaje odzieży i obuwia damskiego.
 3. Zamiast określonych w tabeli norm rodzajów odzieży i obuwia roboczego i ochronnego mogą być przydzielone inne rodzaje ochron o tym samym przeznaczeniu, z tym, że okres użytkowania przedmiotów wyższej jakości powinien być odpowiednio wydłużony i tak np.:
  • zamiast ubrań 2 częściowych drelichowych można przydzielić kombinezon drelichowy lub fartuch roboczy drelichowy i odwrotnie,
  • zamiast fartucha roboczego lekkiego można przydzielić fartuch płócienny lub inny odpowiedni do rodzaju czynności i odwrotnie,
  • zamiast płaszcza przeciwdeszczowego można przydzielić kurtkę przeciwdeszczową lub pelerynę przeciwdeszczową i odwrotnie,
  • zamiast butów filcowogumowych można wydać trzewiki ocieplone.
  Decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z przedstawicielem pracowników szkoły.
 4. O przydziale odpowiedniego zestawu ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego, decyduje rodzaj i warunki wykonywanych czynności służbowych, niezależnie od stanowiska wymienionego w umowie o pracę.
 5. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, dla których przewidziano w tabeli norm inne rodzaje odzieży niż dotychczas stosowane, lecz o podobnym przeznaczeniu – nowe rodzaje odzieży i obuwia przysługują dopiero po upływie okresów użytkowania odzieży i obuwia, będących w użytkowaniu pracowników.
 6. Jeżeli szkoła nie ma możliwości wydania przedmiotów określonych w tabeli norm – może wydać przedmioty zastępcze o tym samym przeznaczeniu, dostosowując okresy użytkowania do rodzaju tych przedmiotów i ich jakości. Decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.
 7. Inne ustalenia, nie objęte tabelą norm, dotyczące zmiany asortymentu przydzielanych środków ochronnych oraz odzieży i obuwia roboczego, jak również warunki przydziału i terminu wynoszenia, wydawane będą pracownikom po uprzedniej konsultacji ze specjalistą ds. bhp, zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Korzennej, który wyda odpowiednie postanowienie dotyczące regulacji przydziału.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół w Korzennej

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia:
R – odzież i obuwie robocze
O – ochrony indywidualne
Przewidywany okres
używalności w miesiącach,
w okresach zimowych (o. z.)
i do zużycia
1.BibliotekarzR – fartuch z tkanin syntetycznych lub fartuch kretonowy24 m-ce
2.Nauczyciel biologiiR – fartuch roboczy12 m-cy
O – rękawice ochronne gumowedo zużycia
3.Nauczyciel chemiiO – fartuch gumowy12 m-cy
R – fartuch roboczydyżurny
O – rękawice ochronne gumowe z PCVdo zużycia
O – okulary ochronnedyżurne
4.Nauczyciel fizykiR – fartuch roboczy12 m-cy
5.Nauczyciel wychowania fizycznegoR – dres36 m-cy
R – podkoszulka12 m-cy
R – spodenki gimnastyczne12 m-cy
R – obuwie sportowe24 m-ce
6.Robotnik gospodarczy - sprzątaczkaR – chustka (czapka) na głowę12 m-cy
R – fartuch roboczy18 m-cy
R – trzewiki12 m-cy
O – rękawice gumowedo zużycia
R – buty gumowe 18 m-cy
O – pas bezpieczeństwa do mycia okiendo zużycia
O – kamizelka ciepłochronna (przy występujących pracach na zewnątrz)odzież dyżurna
7.Robotnik gospodarczy - konserwatorR – czapka drelichowa24 m-ce
R – ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy12 m-cy
R – trzewiki przemysłowe sk./gum.24 m-ce
O – kamizelka ciepłochronna lub bluza ciepłochronna3 o.z.
O – buty filcowo-gumowe3 o.z.
O – kurtka przeciwdeszczowa dyżurna
O – fartuch przedni brezentowy w zależności od potrzebdo zużycia
O – rękawice ochronnedo zużycia

załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół w Korzennej

Wersja tego załącznika w formacie pdf.